วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

ผมชอบใส่แว่นกันแสงแดดเพราะเมืองไทยแดดแรงมาก


ทั้งหลาย และที่สำคัญคือพระองค์ทรงยํ้าชัดว่ามีทางนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเอเสว มัคโค นัตถัญโญที่จะไปสู่การรู้จริงเห็นแจ้งอย่างบริสุทธหมดจดในสิงที่เป็นจริงอันประเสริฐ คือ อาริยสัจ คือ โลกุดรภูมิ และหรือสูงสุดคืออนัตตา แว่นตากันแสงแดด ราคา เป็นที่สุดนั่นเองดังนั้นศาสนาหรือลัทธิที่ไม่มีอารืยมรรคองค์เป็นทางปฏิบัติทฤษฎีเอก พระพุทธเจ้าจึงตรัสยืนยันไว้อย่างเด็ดเดี่ยวว่ามีทางนี้ทางเดียวเท่านั้น ไม่มีทางอื่นเมื่อไม่มีทางเอกนี้เป็นทางปฏิบัติอย่างสัมมาสัมบูรณ์แมีใครจะเข้าใจกันว่าพระเจ้าคือจิตวิญญาณที่บรืสุทธิ้ยิ่งใหญ่วิเศษปานใดแต่ตัวผู้นั้นเมื่อไม่ศามารถมีทางเอกพิสูจน์กระทั่งได้สัมผัสสภาพที่ปรากฏจริงแก่ตนอันได้แก่จิตวิญญาณบริสุทธิ้แท้ๆ ก็ย่อมไม่มีของจริงอันเป็นถึงปรากฎภาวหรือไม่มีสภาพที่ต้องมีเป็นเกิดภวติหรือไม่มีสภาพที่เกิดแส้วในตนอัดตส้มภูตให้เจ้าตัวได้รูได้เห็นหรือตนเองได้เป็นได้มีสภาพที่ชื่อว่าจิตวิญญาณบริสูทอย่างประจักษ์ถึทธิ้ดังนั้นยิ่งเป็นจิตวิญญาณที่ยกย่องให้บริสุทธื้วิเศษยิ่งใหญ่กันถึงขั้นพระเจ้าเขาก็ยิ่งไม่มีทางจะรู้เห็นได้เลยเพราะเขา แว่นแฟชั่น ไม่มีทางรู้แจ้งด้วยสัมมาทิฎฐิในความเป็นอัตตาซึ่งเป็นของไม่แท้ไม่เที่ยงในชั้นแรกก่อนหรือเขาไม่มีทางรู้แจ้งด้วยสัมมาญาณว่าตัวตนนั้นเป็นสภาวะอันคนหลงผิดว่าแท้เที่ยงเข้าไปยึดถืออุปาทานเอาเป็นตัวตนอัตตากันอยู่จริงๆจังๆกระทั่งเข้าครองความเป็นตัวตนอัตตปฏิลาภนั้นๆหรือได้ตัวตนอัตตปฏิลาภนั้นๆอันคือสภาพที่มีภวติโหติที่เป็นอยู่ในจิตของคนผู้ยังมีอุปาทานเนื่องจากเขาไม่มีทางปฏิบัติอย่างสัมมาทิฏฐิชัดเจนที่จะเข้าไปรู้แจ้ง แว่นตาแฟชั่น ในความเป็นอุปาทานซึ่งมันเข้าไปยึดสภาพต่างๆจนตัวเองหลงว่าเป็นตนเช่นกามุปาทานหรือทิฏจุปาทานเป็นต้นสิงที่ยึดถือแล้วนั้นชื่อว่าอัตตาแล้วจึงจะละล้างอย่างมีวิธีสำคัญที่สามารถกำจัดอัตตานั้นได้ด้วยตัวของเขาเองที่สุดจึงจะไปสู่ความเป็นอนัตตาหรือหมดสินตัวตนนั้นๆ ไม่มีตัวตนนั้นๆ ผู้นั้นก็จะรู้แจ้งอนัตตาด้วยของจริงในตนเองแล้วจิตวิญญาณที่บริสุทธก็จะปรากฏให้เจ้าของจิตเอง เห็นแจ้งเห็นจริงด้วยภาวนามยปัญญาหรือด้วยวิมุตติญาณทัสสนะว่าความเป็นจิตวิญญาณบริสุทธี้ที่แท้ๆเป็นอย่างไรเมื่อจิตวิญญาณของตนสินเกลี้ยงความเป็นอัตตา แว่นแฟชั่น ราคา หมดจดสนิทไม่เหลือแม้ธุลีของความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานอภินิเวสสัมบูรณ์แล้ววิมุตติญาณท้สสนะจะเป็นความรู้ยิ่งชนิดวิเศษของผู้บรรลุนั้นเองที่จะรู้แจ้งแทงทะลุว่าจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายกระทั่งเป็นจิตวิญญาณบริสุทธี้นั้นมีสภาวะจริงคืออย่างไรศาสนาที่ยึดถือพระเจ้าแต่ไม่สามารถทำจิตบริสุทธได้ด้วยอาริยมรรคอันมีองค์อย่างสัมบูรณ์จริงความจริงจึงไม่มีไม่ปรากฏแก่ตัวเขาทั้งอัตตาและทั้งอนัตตาลัทธิศาสนาที่ยึดถือพระเจ้า แว่นตาแฟชั่น ราคา เป็นอัตตาต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วทั่วไปว่าเป็นเทวนิยมยึดถือเทพเจ้าหรือพระเจ้าว่าเป็นอัตตาที่เที่ยงแท้ซึ่งเป็นลัทธิศาสนาตรงกันข้ามกับศาสนาพุทธอย่างชัดแจ้ง เพราะพุทธเป็นอเทวนิยมไม่ยึดถือเทพเจ้าหรือพระเจ้าว่าเป็นที่เที่ยงแท้และยังมีประโยคสำคัญที่พระพุทธเจ้าตรัส เพื่อทรงยึนยันความเป็นพุทธว่าเป็นอเทวนิยมก็คือความว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาหรือไฝมีตัวตนเพราะความหมายประโยคนี้มีนัยกับศาสนา แว่นตาแนวใหม่ อื่นที่ยึดถือพระเจ้ากันแบบเทวนิยมและยึดถือแบบสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงซึ่งเขายึดถือกันว่าพระเจ้านั้นเป็นของแท้มีตัวตนที่เที่ยงถึงขั้นนิรันดรพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธเทวนิยมหรือทรงปฏิเสธอัตตาตนที่เที่ยงนิจจังแต่ไม่ได้ปฏิเสธอัตตาหรือ ตัวตนที่ไม่เที่ยงเพราะในคนผู้หลงผิดหรือผู้ยังอวิชชาย่อมมีอัตตาที่
แว่นตากันแดด
ทำไมผู้หญิงสวยๆชอบใส่แว่นแฟชั่นถ้าใส่แล้วดูเซ็กซี่ก็ดี


เรื่องของเรื่อง ก็คือว่า ในยุคสมัย เมื่อ 2500 กว่าปีโน้น พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาท่ามกลางศาสนาและลัทธิหลากหลายที่ยึดถือปรมาตมันหรือยึดถือพระเจ้าซึ่งคำว่าปรมาตมันก็คืออาตมันที่ยิ่งใหญ่สูงสุด คำว่าอาตมันเป็นภาษาสันสกฤต คำเดียวกันกับคำว่าอัตตาในภาษาบาลีการยึดถือนับถือพระเจ้าหรือปรมาตมันก็คือการยึดถือนับถือบูชาอัตตานั่นเอง แว่นแฟชั่น ราคา และในยุคที่พระพุทธเจ้าอุบัตินั้น ล้วนแต่นับถือพระเจ้ากันเต็มสังคมยุคนั้นแล้วต่างก็พูดถึงพระเจ้ากันทว่า ตัวตนของพระเจ้าที่หลงยึดถือกันอยู่นั้นเป็นอย่างไรที่ไหนก็ไม่มีใครตอบได้อย่างชี้ชัด หรือไม่สามารถพิสูจน์ต้อย่างจับมั่นคั้นตายมีแต่ตอบเลี่ยงๆหรือตอบฝากลี่งสมมุติอื่นกันต่อไปอย่างไม่มีที่สินสุด ถ้าจนแต้ม ก็ตัดบทว่า ไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ เป็นสิงที่ยิ่งใหญ่มนุษย์คิดไม่ถึงหรอกจึงเป็นเรื่องซับซ้อนที่ลึกลับแล้วก็ยิ่งลับลึกดิ่งลงๆๆๆด้วยพระสัพพัญฌุตญาณของพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าศาสนาไหนหรือลัทธิไหนก็รู้จักพระเจ้าไม่ถึงตัวจริงแต่หลงว่ามีตัวตนอัตตา แว่นตาแฟชั่น เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้สัสสตะจริงจังดังนั้น คำว่าพระเจ้าซึ่งหมายถึงปรมาตมันหรือแท้ๆ ก็คืออัตตานั่นเองที่ลัทธิต่างๆ ถือกันว่าจริงเหลือเกินนี้จึงมีแต่วาทะมีแต่คำพูดเท่านั้นเพราะคนที่ยึดถือก็ไม่เคยเข้าถึงเนื้อถึงตัวความเป็นอัตตาหรือตัวตนอย่างประจักษ์สิทธด้วยเหตุฉะนี้เองการหลงยึดมั่นในความเป็นอัตตาความเป็นพระเจ้าแบบเทวนิยมว่าเป็นของแท้ซึ่งเป็นอย่างไรแน่อยู่ที่ไหนก็แสดงตัวจริงอันเป็นสิงปรากฏให้เห็นๆปาตุภาวะไม่ได้หรือพิสูจน์ชนิดจับมั่นคั้นตายตัวตนนั้นๆกันดุจวิทยาศาสตร์พิสูจน์ก็ไม่ได้อัตตาหรือพระเจ้าที่ยึดถือนั้นจึงยึดได้แควาทะ แว่นตาแฟชั่น ราคา หรือแค่คำพูดเท่านั้นที่ว่าเป็น อัตตาเป็นตัวตนเป็นพระเจ้านเทรวิน้ทิแม้ของจริงในความเป็นพระเจ้าหรือเป็นเทวะนั้นๆ เขาก็ไม่มีปฏิสัมภิทาความรู้จริงที่แตกฉานเพียงพอ ที่จะชี้ระบุยืนยันหรือแจกละเอียดถึงความเป็นจิตวิญญาณอันเป็นเทวะเป็นพระเจ้าหรือพาพิสูจน์ให้รู้แจ้งเห็นกันจริงๆ ด้วยการพิสูจน์แบบที่ศาสนาพุทธพิสูจน์ได้ แว่นตากันแสงแดด เพราะลัทธิต่างๆ นั้นไม่มีทฤษฎีวิเศษสำคัญ เช่น อารืยมรรคองค์โพชฌงค์หรือโพธิปักฃิยธรรมเป็นต้นจึงไม่สามารถหยั่งรู้สึกละเอียดถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานได้เหมือนศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้เด็ดเดี่ยวว่าศาสนาหรือลัทธิที่ปราศจากสัมมาอาริยมรรค ประกอบด้วยองค์ขะไม่สามารถมีสมณะหรืออารืยบุคคลพระไตรปิฎกอันได้แก่ โสดาบันสกทาคามี อนาคามี อรหันต์ จึงไม่มีทางและไม่มีขั้นไม่มีตอนที่จะเข้าถึงสภาพต้นกลางปลายอย่างมีระดับที่ครบครันงามพร้อมทั้งเบื้องต้นท่ามกลางบนปลาย กระทั่งสูงสุดสัมบูรณ์แน่ๆกล่าว แว่นกันแสงแดด คือต้องรู้แจ้งในความเป็นสภาวะตัวตนโดยมีญาณจับสภาวะของตัวตนอันเกิดเพราะเราเองไปลงยึดถืออุปาทานไว้นั้นๆ ก่อน แล้วจึงจะรูแจ้งเห็นความจริงในการลดละตัวตนลงไปตามลำดับเมื่อได้ปฏิบัติอย่างมีผลล้มมาตามหลักอาริยมรรคองค์กระทั่งที่สุดรู้แจ้งแทงทะลุถึงความไม่มีตัวตนหรืออนัตตาสุญญตาหรือนิพพานอัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงแท้แต่เมื่อคนอวิชชามันจึงมีอยู่จริงที่จริงมันมีอุปาทานเป็นเหตุสมุทัยดังนั้นหากดับเหตุคืออุปาทาเสียให้หมดอัตตาก็ดับนัยเดียวกันกับทุกขอาริยสัจมันก็ไม่ใช่สิงที่มีจริงแท้มันมีเหตุเป็นตัวการสำคัญเมื่อดับเหตุได้สินสนิทอาริยสัจก็ดับเช่นเดียวกันอัตตานี่แหละทุกขอาริยสัจตัวร้ายหละดับอัตตาได้สินและพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้อีกในพระไตรปิฎกว่าทางปฏิบัติทางเอกอารืยมรรคองค์นี้แหละประเสริฐกว่าทาง
แว่นกันแดดเราชอบขับรถแล้วใส่แว่นตาแฟชั่นพอใส่แล้วมันเท่เข้ากันได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะสภาวะธรรมผลิกผันไปมาไม่สินสุด เราต้องเข้าถึงสภาวะที่ผลิกผัน โดยการคืกษาเริยนรู้อย่างจริงจัง และต่อเนื่องผมชอบพุทธแบบมหายานสายพระโพธิสัตว์ที่เชื่อว่า เมตตาธรรมและการอุทิศตนเพื่อผู้อื่นเป็นหัวใจแห่งพุทธะ ดังนั้น แนวคิดนี้จึงไม่แยกตัวออกจากโลกและสังคม หากแต่ประสานเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกกับสังคมไม่ไต้วิ่งหนีทุกข์ แว่นแฟชั่น แต่กลับวิ่งเข้าหาทุกข์ และแก็ไขทุกข์ที่ดำรงอยู่จริงพุทธแบบไทยมักจะหลงใหลเรื่อง ความว่าง และความสงบ ว่าเป็นหัวใจแห่งความเป็นพุทธะนื่ก็คือ ทางเลือกอีกทางหนึ่งบนเส้นทางสู่นีพพานนานมาแล้วผมเคยเขียนบทความ วิพากษ์ปรัชญาเซนเรื่อง ความว่างไว้ ถ้าใครสนใจลองอ่านจากบทความสุดท้ายของหนังลือเรื่อง Global Vision แว่นแฟชั่น ราคา สู่กระแสกระบวนทัศนใหม่พูดอย่างสรุปคือ ผมไม่เห็นด้วยกับความเชื่อที่กล่าวว่า ความว่าง คือฐานที่สุดแห่งความจริงแต่ผมคิดว่า ความว่าง คือ มิติหนึ่งของความจริงหรือธรรมเท่านั้น และการก้าวถึงความว่างดังกล่าว ก็หาได้หมายถึงการเป็นที่สุด หรือสินสุดไม่ที่สุดแห่ง ธรรม คือ ความไม่มิความเป็นที่สุดดังนั้น ความเป็นที่สุดแห่งนิพพานก็ไม่มิอยู่นิพพานเป็นสมณะโพธิรักษ์เหตุแห่งการถกเถียงที่ต่างถกต่างเถียงกันอยู่ว่านิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตานั้น ราคา แว่นตาแฟชั่น อาตมาเห็นว่า เกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ ก็เพราะยังไม่รู้จักสภาพของอัตตากันจริงๆ เพราะฉะนั้นจึงไม่กรณีสำนักพระธรรมกายสร้างกระแสวิวาทะเรื่องนิพพานเป็นอัตตาขึ้นมาในต้นปี 2542 ทำให้ในแวดวงพุทธศาสนาทั้งส่วนที่เป็นบรรชิตและฆราวาส ต่างเสนอการตีความของตนเองว่า นิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาตามทัศนะของตนออกมา และพระโพธิรักษ์แห่งสำนักสันติอโศกก็เป็น.ภิกษุรูปหนึ่งที่เสนอมุมมองน่าสนใจวิถีทรรศน์จึงคัดเอา แว่นตากันแสง ส่วนสำคัญจากหนังสีอ ถอดรหัสนิพพาน อัตตา อนัตตา นิรัตตา เพื่อก่อให้เกิดรังสรรค์ทางความคิดในหมู่เหล่าพุทธศาสนิกชนที่มีความเชื่อต่างกันสามารถที่จะอาจเอื้อมไปรู้จักอนัตตาที่แท้จริงได้ ก็เถียงกันไป ยังไม่มีภูมิปัญญาขั้น ภาวนามยป้ญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเพียงพอที่ถกเถียงกันเพราะต่างก็มีภูมิแค่ สุตมยปัญญา กับจินตามยปัญญา เท่านั้นยังแยกไม่ได้ระหว่างความต่างของสุขสกียะ ซึ่งเป็นทิศทางปุถุชนผู้หลงยึด สวรรค์วนเวียนที่แสนจะไม่เที่ยงต้องจมอยู่ในสังสารวัฏนานเท่านาน กับความต่างของ สุขโลกุตระซึ่งเป็นทิศทาง แว่นกันแสงแดด ของอาริยชนผู้เฃ้าสู่สวรรค์เที่ยงสวรรค์แท้ ที่ตัดหรือลดวัฏสงสารลงไปได้เรื่อยๆ กระทั่งดับสินสังสารวัฏ เป็นนิพพานในที่สุดจากเหตุข้อที่ว่ายังไม่รู้จักสภาพของ อัตตา กันจริงๆ เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะอาจเอื้อมไปรู้จัก อนัตตา ที่แท้จริงจนสมบูรณเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องลึก เพราะมันซับซ้อนช่อนสลับอยู่อย่างไม่ธรรมดา และนี่คือเรื่องสำคัญมากๆต้องคืกษาจนเข้าใจชัดเป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆปฏิบัติกระทั่งมีภาวนามยปัญญาจริงๆตนเองเข้าถึงภูมิโลกุตระด้วยตนเองจริงๆที่สุดสัมบูรณ์จริงๆก็คือ ตนเองเข้าถึงอนัตตาด้วยตนเอง
แว่นตากันแดด