วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

ผมชอบใส่แว่นกันแสงแดดเพราะเมืองไทยแดดแรงมาก


ทั้งหลาย และที่สำคัญคือพระองค์ทรงยํ้าชัดว่ามีทางนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเอเสว มัคโค นัตถัญโญที่จะไปสู่การรู้จริงเห็นแจ้งอย่างบริสุทธหมดจดในสิงที่เป็นจริงอันประเสริฐ คือ อาริยสัจ คือ โลกุดรภูมิ และหรือสูงสุดคืออนัตตา แว่นตากันแสงแดด ราคา เป็นที่สุดนั่นเองดังนั้นศาสนาหรือลัทธิที่ไม่มีอารืยมรรคองค์เป็นทางปฏิบัติทฤษฎีเอก พระพุทธเจ้าจึงตรัสยืนยันไว้อย่างเด็ดเดี่ยวว่ามีทางนี้ทางเดียวเท่านั้น ไม่มีทางอื่นเมื่อไม่มีทางเอกนี้เป็นทางปฏิบัติอย่างสัมมาสัมบูรณ์แมีใครจะเข้าใจกันว่าพระเจ้าคือจิตวิญญาณที่บรืสุทธิ้ยิ่งใหญ่วิเศษปานใดแต่ตัวผู้นั้นเมื่อไม่ศามารถมีทางเอกพิสูจน์กระทั่งได้สัมผัสสภาพที่ปรากฏจริงแก่ตนอันได้แก่จิตวิญญาณบริสุทธิ้แท้ๆ ก็ย่อมไม่มีของจริงอันเป็นถึงปรากฎภาวหรือไม่มีสภาพที่ต้องมีเป็นเกิดภวติหรือไม่มีสภาพที่เกิดแส้วในตนอัดตส้มภูตให้เจ้าตัวได้รูได้เห็นหรือตนเองได้เป็นได้มีสภาพที่ชื่อว่าจิตวิญญาณบริสูทอย่างประจักษ์ถึทธิ้ดังนั้นยิ่งเป็นจิตวิญญาณที่ยกย่องให้บริสุทธื้วิเศษยิ่งใหญ่กันถึงขั้นพระเจ้าเขาก็ยิ่งไม่มีทางจะรู้เห็นได้เลยเพราะเขา แว่นแฟชั่น ไม่มีทางรู้แจ้งด้วยสัมมาทิฎฐิในความเป็นอัตตาซึ่งเป็นของไม่แท้ไม่เที่ยงในชั้นแรกก่อนหรือเขาไม่มีทางรู้แจ้งด้วยสัมมาญาณว่าตัวตนนั้นเป็นสภาวะอันคนหลงผิดว่าแท้เที่ยงเข้าไปยึดถืออุปาทานเอาเป็นตัวตนอัตตากันอยู่จริงๆจังๆกระทั่งเข้าครองความเป็นตัวตนอัตตปฏิลาภนั้นๆหรือได้ตัวตนอัตตปฏิลาภนั้นๆอันคือสภาพที่มีภวติโหติที่เป็นอยู่ในจิตของคนผู้ยังมีอุปาทานเนื่องจากเขาไม่มีทางปฏิบัติอย่างสัมมาทิฏฐิชัดเจนที่จะเข้าไปรู้แจ้ง แว่นตาแฟชั่น ในความเป็นอุปาทานซึ่งมันเข้าไปยึดสภาพต่างๆจนตัวเองหลงว่าเป็นตนเช่นกามุปาทานหรือทิฏจุปาทานเป็นต้นสิงที่ยึดถือแล้วนั้นชื่อว่าอัตตาแล้วจึงจะละล้างอย่างมีวิธีสำคัญที่สามารถกำจัดอัตตานั้นได้ด้วยตัวของเขาเองที่สุดจึงจะไปสู่ความเป็นอนัตตาหรือหมดสินตัวตนนั้นๆ ไม่มีตัวตนนั้นๆ ผู้นั้นก็จะรู้แจ้งอนัตตาด้วยของจริงในตนเองแล้วจิตวิญญาณที่บริสุทธก็จะปรากฏให้เจ้าของจิตเอง เห็นแจ้งเห็นจริงด้วยภาวนามยปัญญาหรือด้วยวิมุตติญาณทัสสนะว่าความเป็นจิตวิญญาณบริสุทธี้ที่แท้ๆเป็นอย่างไรเมื่อจิตวิญญาณของตนสินเกลี้ยงความเป็นอัตตา แว่นแฟชั่น ราคา หมดจดสนิทไม่เหลือแม้ธุลีของความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานอภินิเวสสัมบูรณ์แล้ววิมุตติญาณท้สสนะจะเป็นความรู้ยิ่งชนิดวิเศษของผู้บรรลุนั้นเองที่จะรู้แจ้งแทงทะลุว่าจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายกระทั่งเป็นจิตวิญญาณบริสุทธี้นั้นมีสภาวะจริงคืออย่างไรศาสนาที่ยึดถือพระเจ้าแต่ไม่สามารถทำจิตบริสุทธได้ด้วยอาริยมรรคอันมีองค์อย่างสัมบูรณ์จริงความจริงจึงไม่มีไม่ปรากฏแก่ตัวเขาทั้งอัตตาและทั้งอนัตตาลัทธิศาสนาที่ยึดถือพระเจ้า แว่นตาแฟชั่น ราคา เป็นอัตตาต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วทั่วไปว่าเป็นเทวนิยมยึดถือเทพเจ้าหรือพระเจ้าว่าเป็นอัตตาที่เที่ยงแท้ซึ่งเป็นลัทธิศาสนาตรงกันข้ามกับศาสนาพุทธอย่างชัดแจ้ง เพราะพุทธเป็นอเทวนิยมไม่ยึดถือเทพเจ้าหรือพระเจ้าว่าเป็นที่เที่ยงแท้และยังมีประโยคสำคัญที่พระพุทธเจ้าตรัส เพื่อทรงยึนยันความเป็นพุทธว่าเป็นอเทวนิยมก็คือความว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาหรือไฝมีตัวตนเพราะความหมายประโยคนี้มีนัยกับศาสนา แว่นตาแนวใหม่ อื่นที่ยึดถือพระเจ้ากันแบบเทวนิยมและยึดถือแบบสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงซึ่งเขายึดถือกันว่าพระเจ้านั้นเป็นของแท้มีตัวตนที่เที่ยงถึงขั้นนิรันดรพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธเทวนิยมหรือทรงปฏิเสธอัตตาตนที่เที่ยงนิจจังแต่ไม่ได้ปฏิเสธอัตตาหรือ ตัวตนที่ไม่เที่ยงเพราะในคนผู้หลงผิดหรือผู้ยังอวิชชาย่อมมีอัตตาที่
แว่นตากันแดด
ทำไมผู้หญิงสวยๆชอบใส่แว่นแฟชั่นถ้าใส่แล้วดูเซ็กซี่ก็ดี


เรื่องของเรื่อง ก็คือว่า ในยุคสมัย เมื่อ 2500 กว่าปีโน้น พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาท่ามกลางศาสนาและลัทธิหลากหลายที่ยึดถือปรมาตมันหรือยึดถือพระเจ้าซึ่งคำว่าปรมาตมันก็คืออาตมันที่ยิ่งใหญ่สูงสุด คำว่าอาตมันเป็นภาษาสันสกฤต คำเดียวกันกับคำว่าอัตตาในภาษาบาลีการยึดถือนับถือพระเจ้าหรือปรมาตมันก็คือการยึดถือนับถือบูชาอัตตานั่นเอง แว่นแฟชั่น ราคา และในยุคที่พระพุทธเจ้าอุบัตินั้น ล้วนแต่นับถือพระเจ้ากันเต็มสังคมยุคนั้นแล้วต่างก็พูดถึงพระเจ้ากันทว่า ตัวตนของพระเจ้าที่หลงยึดถือกันอยู่นั้นเป็นอย่างไรที่ไหนก็ไม่มีใครตอบได้อย่างชี้ชัด หรือไม่สามารถพิสูจน์ต้อย่างจับมั่นคั้นตายมีแต่ตอบเลี่ยงๆหรือตอบฝากลี่งสมมุติอื่นกันต่อไปอย่างไม่มีที่สินสุด ถ้าจนแต้ม ก็ตัดบทว่า ไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ เป็นสิงที่ยิ่งใหญ่มนุษย์คิดไม่ถึงหรอกจึงเป็นเรื่องซับซ้อนที่ลึกลับแล้วก็ยิ่งลับลึกดิ่งลงๆๆๆด้วยพระสัพพัญฌุตญาณของพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าศาสนาไหนหรือลัทธิไหนก็รู้จักพระเจ้าไม่ถึงตัวจริงแต่หลงว่ามีตัวตนอัตตา แว่นตาแฟชั่น เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้สัสสตะจริงจังดังนั้น คำว่าพระเจ้าซึ่งหมายถึงปรมาตมันหรือแท้ๆ ก็คืออัตตานั่นเองที่ลัทธิต่างๆ ถือกันว่าจริงเหลือเกินนี้จึงมีแต่วาทะมีแต่คำพูดเท่านั้นเพราะคนที่ยึดถือก็ไม่เคยเข้าถึงเนื้อถึงตัวความเป็นอัตตาหรือตัวตนอย่างประจักษ์สิทธด้วยเหตุฉะนี้เองการหลงยึดมั่นในความเป็นอัตตาความเป็นพระเจ้าแบบเทวนิยมว่าเป็นของแท้ซึ่งเป็นอย่างไรแน่อยู่ที่ไหนก็แสดงตัวจริงอันเป็นสิงปรากฏให้เห็นๆปาตุภาวะไม่ได้หรือพิสูจน์ชนิดจับมั่นคั้นตายตัวตนนั้นๆกันดุจวิทยาศาสตร์พิสูจน์ก็ไม่ได้อัตตาหรือพระเจ้าที่ยึดถือนั้นจึงยึดได้แควาทะ แว่นตาแฟชั่น ราคา หรือแค่คำพูดเท่านั้นที่ว่าเป็น อัตตาเป็นตัวตนเป็นพระเจ้านเทรวิน้ทิแม้ของจริงในความเป็นพระเจ้าหรือเป็นเทวะนั้นๆ เขาก็ไม่มีปฏิสัมภิทาความรู้จริงที่แตกฉานเพียงพอ ที่จะชี้ระบุยืนยันหรือแจกละเอียดถึงความเป็นจิตวิญญาณอันเป็นเทวะเป็นพระเจ้าหรือพาพิสูจน์ให้รู้แจ้งเห็นกันจริงๆ ด้วยการพิสูจน์แบบที่ศาสนาพุทธพิสูจน์ได้ แว่นตากันแสงแดด เพราะลัทธิต่างๆ นั้นไม่มีทฤษฎีวิเศษสำคัญ เช่น อารืยมรรคองค์โพชฌงค์หรือโพธิปักฃิยธรรมเป็นต้นจึงไม่สามารถหยั่งรู้สึกละเอียดถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานได้เหมือนศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้เด็ดเดี่ยวว่าศาสนาหรือลัทธิที่ปราศจากสัมมาอาริยมรรค ประกอบด้วยองค์ขะไม่สามารถมีสมณะหรืออารืยบุคคลพระไตรปิฎกอันได้แก่ โสดาบันสกทาคามี อนาคามี อรหันต์ จึงไม่มีทางและไม่มีขั้นไม่มีตอนที่จะเข้าถึงสภาพต้นกลางปลายอย่างมีระดับที่ครบครันงามพร้อมทั้งเบื้องต้นท่ามกลางบนปลาย กระทั่งสูงสุดสัมบูรณ์แน่ๆกล่าว แว่นกันแสงแดด คือต้องรู้แจ้งในความเป็นสภาวะตัวตนโดยมีญาณจับสภาวะของตัวตนอันเกิดเพราะเราเองไปลงยึดถืออุปาทานไว้นั้นๆ ก่อน แล้วจึงจะรูแจ้งเห็นความจริงในการลดละตัวตนลงไปตามลำดับเมื่อได้ปฏิบัติอย่างมีผลล้มมาตามหลักอาริยมรรคองค์กระทั่งที่สุดรู้แจ้งแทงทะลุถึงความไม่มีตัวตนหรืออนัตตาสุญญตาหรือนิพพานอัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงแท้แต่เมื่อคนอวิชชามันจึงมีอยู่จริงที่จริงมันมีอุปาทานเป็นเหตุสมุทัยดังนั้นหากดับเหตุคืออุปาทาเสียให้หมดอัตตาก็ดับนัยเดียวกันกับทุกขอาริยสัจมันก็ไม่ใช่สิงที่มีจริงแท้มันมีเหตุเป็นตัวการสำคัญเมื่อดับเหตุได้สินสนิทอาริยสัจก็ดับเช่นเดียวกันอัตตานี่แหละทุกขอาริยสัจตัวร้ายหละดับอัตตาได้สินและพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้อีกในพระไตรปิฎกว่าทางปฏิบัติทางเอกอารืยมรรคองค์นี้แหละประเสริฐกว่าทาง
แว่นกันแดดเราชอบขับรถแล้วใส่แว่นตาแฟชั่นพอใส่แล้วมันเท่เข้ากันได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะสภาวะธรรมผลิกผันไปมาไม่สินสุด เราต้องเข้าถึงสภาวะที่ผลิกผัน โดยการคืกษาเริยนรู้อย่างจริงจัง และต่อเนื่องผมชอบพุทธแบบมหายานสายพระโพธิสัตว์ที่เชื่อว่า เมตตาธรรมและการอุทิศตนเพื่อผู้อื่นเป็นหัวใจแห่งพุทธะ ดังนั้น แนวคิดนี้จึงไม่แยกตัวออกจากโลกและสังคม หากแต่ประสานเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกกับสังคมไม่ไต้วิ่งหนีทุกข์ แว่นแฟชั่น แต่กลับวิ่งเข้าหาทุกข์ และแก็ไขทุกข์ที่ดำรงอยู่จริงพุทธแบบไทยมักจะหลงใหลเรื่อง ความว่าง และความสงบ ว่าเป็นหัวใจแห่งความเป็นพุทธะนื่ก็คือ ทางเลือกอีกทางหนึ่งบนเส้นทางสู่นีพพานนานมาแล้วผมเคยเขียนบทความ วิพากษ์ปรัชญาเซนเรื่อง ความว่างไว้ ถ้าใครสนใจลองอ่านจากบทความสุดท้ายของหนังลือเรื่อง Global Vision แว่นแฟชั่น ราคา สู่กระแสกระบวนทัศนใหม่พูดอย่างสรุปคือ ผมไม่เห็นด้วยกับความเชื่อที่กล่าวว่า ความว่าง คือฐานที่สุดแห่งความจริงแต่ผมคิดว่า ความว่าง คือ มิติหนึ่งของความจริงหรือธรรมเท่านั้น และการก้าวถึงความว่างดังกล่าว ก็หาได้หมายถึงการเป็นที่สุด หรือสินสุดไม่ที่สุดแห่ง ธรรม คือ ความไม่มิความเป็นที่สุดดังนั้น ความเป็นที่สุดแห่งนิพพานก็ไม่มิอยู่นิพพานเป็นสมณะโพธิรักษ์เหตุแห่งการถกเถียงที่ต่างถกต่างเถียงกันอยู่ว่านิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตานั้น ราคา แว่นตาแฟชั่น อาตมาเห็นว่า เกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ ก็เพราะยังไม่รู้จักสภาพของอัตตากันจริงๆ เพราะฉะนั้นจึงไม่กรณีสำนักพระธรรมกายสร้างกระแสวิวาทะเรื่องนิพพานเป็นอัตตาขึ้นมาในต้นปี 2542 ทำให้ในแวดวงพุทธศาสนาทั้งส่วนที่เป็นบรรชิตและฆราวาส ต่างเสนอการตีความของตนเองว่า นิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาตามทัศนะของตนออกมา และพระโพธิรักษ์แห่งสำนักสันติอโศกก็เป็น.ภิกษุรูปหนึ่งที่เสนอมุมมองน่าสนใจวิถีทรรศน์จึงคัดเอา แว่นตากันแสง ส่วนสำคัญจากหนังสีอ ถอดรหัสนิพพาน อัตตา อนัตตา นิรัตตา เพื่อก่อให้เกิดรังสรรค์ทางความคิดในหมู่เหล่าพุทธศาสนิกชนที่มีความเชื่อต่างกันสามารถที่จะอาจเอื้อมไปรู้จักอนัตตาที่แท้จริงได้ ก็เถียงกันไป ยังไม่มีภูมิปัญญาขั้น ภาวนามยป้ญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเพียงพอที่ถกเถียงกันเพราะต่างก็มีภูมิแค่ สุตมยปัญญา กับจินตามยปัญญา เท่านั้นยังแยกไม่ได้ระหว่างความต่างของสุขสกียะ ซึ่งเป็นทิศทางปุถุชนผู้หลงยึด สวรรค์วนเวียนที่แสนจะไม่เที่ยงต้องจมอยู่ในสังสารวัฏนานเท่านาน กับความต่างของ สุขโลกุตระซึ่งเป็นทิศทาง แว่นกันแสงแดด ของอาริยชนผู้เฃ้าสู่สวรรค์เที่ยงสวรรค์แท้ ที่ตัดหรือลดวัฏสงสารลงไปได้เรื่อยๆ กระทั่งดับสินสังสารวัฏ เป็นนิพพานในที่สุดจากเหตุข้อที่ว่ายังไม่รู้จักสภาพของ อัตตา กันจริงๆ เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะอาจเอื้อมไปรู้จัก อนัตตา ที่แท้จริงจนสมบูรณเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องลึก เพราะมันซับซ้อนช่อนสลับอยู่อย่างไม่ธรรมดา และนี่คือเรื่องสำคัญมากๆต้องคืกษาจนเข้าใจชัดเป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆปฏิบัติกระทั่งมีภาวนามยปัญญาจริงๆตนเองเข้าถึงภูมิโลกุตระด้วยตนเองจริงๆที่สุดสัมบูรณ์จริงๆก็คือ ตนเองเข้าถึงอนัตตาด้วยตนเอง
แว่นตากันแดด

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เวลาแดดแรงเราก็ควรใส่แว่นตากันแสงแดดเพื่อถนอมสายตาเราได้ดีกว่าโดนแสงโดยตรงมีร้อนและหนาวตรงกันข้ามกันในขณะที่มีฤดูขั้นกลางระหว่างร้อนกับหนาวคือฤดูฝนกับฤดูแล้งนี่คือการแยก 2 เป็น 4 จาก 4 ก็เป็น 8ได้โดยให้ความสำคัญต่อช่วงต่อเนื่องระหว่างฤดูซึ่งถือว่าเป็นช่วงจังหวะของการเปลี่ยนผันที่สำคัญจาก 8 ก็แยกแยะออกไปได้จนถึง 64 ช่วงจังหวะหรือสภาวการณ์ดังนั้น ปรัชญาเต๋าจะให้ความสำคัญต่อเรื่อง จังหวะและเวลาอย่างยิ่ง กล่าวคือ เวลา กับ ธรรมแยกออกจากกันไม่ได้ นี่คือฐานสำคัญที่เชื่อมระหว่างมิติของธรรมชาติกับมิติแห่งเวลาฐานคิดเรื่องนี้คือ แว่นตาแฟชั่น ที่มาของงานที่โด่งดังของจีนโบราณ เรื่อง I chingซึ่งกล่าวถึงจังหวะเวลา และการผลิกผันไปมางานนี้กลายเป็นฐานคิดที่สำคัญต่อเรื่อง ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของซาวจีนมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ เวลายังขึ้นกับจุดที่ตั้ง หรือ Spaceด้วย เพราะจุดที่ตั้งและเวลาไม่สามารถคืกษาแยกแยะออกจากกันได้ เพราะในสถานที่หนึ่ง ๆแม้แต่ในช่วงจังหวะเดียวกัน แว่นแฟชั่น ก็จะส่งผลแตกต่างกันดังนั้น แนวคืดนี้ได้พัฒนาเป็นฐานคิดเรื่อง ฮวงจุ้ย ที่โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ที่น่าที่งที่สุดคือการพบว่า DNAซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตกับหลักหยางหยิน ที่แยกเป็น 64 องค์ประกอบหรือจังหวะนั้น ตรงกันอย่างน่าพิศวงใครสนใจเรื่องนี้ ลองอ่านงานเรื่อง Tao ofChaos ดูสรุปตอนนี้คือเต๋าไม่ได้บอกว่าทำไมธรรมชาติเป็นอนิจจัง และทุกขังเท่านั้น เต๋ายังสามารถบอกได้ว่าทำไมธรรมชาติมิฐานประกอบพื้นฐานที่ซับช้อนประกอบขึ้นจากองค์ประกอบพื้นฐานมากมายหรือพูดอย่างสรุปคือธรรมชาติทั้งหมดเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกันทุกอย่างก่อกำเนิดขึ้นจาก 2 ฐาน (ด้านตรงข้าม)พัฒนาขึ้นเป็น ฐาน 64 แว่นแฟชั่น ราคา แล้วจากนั้นก็ขยายตัวออกไปไม่สินสุดระบบคิดนี้คือฐานคิดที่ช่วยอธิบายว่าทำไมธรรมชาติจึงหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ยิ่งแต่ที่สำคัญของแนวคิดเต๋า คือความเชื่อว่าธรรมชาติทุกอย่างเชื่อมต่อกันหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือ เต๋า มีอยู่ในทุกสิงทุกอย่างนึ่หมายความว่า ทุกอย่างในธรรมชาติประกอบเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวความเป็นหนึ่งเดียว แว่นตากันแสงแดด ราคา อันนี้จะคล้ายกับการอธิบายของนักฟิสิกส์สมัยใหม่ที่เชื่อว่า ทุกอย่างประกอบกันเป็นเครือข่ายของชีวิต (Web of Life)สืบทอดพัฒนากันมา เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดแต่อะไรเล่าคือ เต๋าคำถามนี้คงเป็นปัญหาทางปรัชญาที่ต้องถกเถียงกันแบบไม่สินสุดเช่นกันแต่มีสิงหนึ่งที่พออธิบายได้คือ สิงที่คนจีนเรียกว่าพลังหรือ ชี่พลังคือสิงที่มีอยู่ในทุกสิงทุกอย่างนี่คือที่มาของความเชื่อเรื่องชี่กง เรื่องพลังจักรวาล และความเชื่อเรื่องกำลังภายในเต๋ากล่าวว่าเบื้องหลังความว่างเปล่าที่ดูไม่มีอะไร คือ พลังนอกจากนี้ ปราชญ์จีนจะเชื่อว่าพลังสามารถเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนกันได้พลัง คือ ฐานของธรรม (ชาติ) หรือเปล่า
แว่นตากันแดด
จริงหรือป่าวที่เราใส่แว่นตาแฟชั่นแล้วทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นหรือว่าเราคิดไปเองแล้วทำอย่างไรให้ดูดี


จริงหรือที่ว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาหรือหลักไตรลักษณ์ หลักอิทัปปัจจยตา หลักวัฏจักรแห่งกรรมเท่านั้นคือหลักพื้นฐานของธรรมชาติทั้งมวลหรือว่ามีอย่างอื่นๆ อีกนอกเหนือกว่านี้หรือสรุปลันๆ ว่า ธรรมพื้นฐานทั้งหมดนั้นได้ถูกค้นพบจนหมดสินแล้ว โดยพระพุทธเจ้าและถูกบรรจุไว้แล้วในพระไตรปิฎก หรือว่ายังมีธรรมพื้นฐานอื่นๆ ที่มีค่าหลงเหลืออยู่ปริศนาธรรมที่ซับซ้อนผมโชคดีอย่างหนึ่งคือ ผมมีเชื้อจีน เชื้อไทย
และเชื้อแขกผสมกันดังนั้น แว่นตาแนวใหม่ วัฒนธรรมที่ผมเรียนรู้จึงมีฐานทั้งแขก จีนและไทย ในขณะที่ผมคงความเป็นไทในตัวของตัวเองคือเป็นพวกที่ชอบการผสมผสานทางวัฒนธรรมอาจจะเพราะได้อิทธิพลของจีนพุทธศาสนาที่ผมนับถือจึงไม่ใช่พุทธแบบหินยาน หรือยานเล็ก แต่ผมจะเชื่อแบบมหายานหรือยานใหญ่มากกว่ามหายานเชื่อว่า มีพระพุทธเจ้าได้หลายองค์ กล่าวคือมีพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าและมีพระพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้าการตรัสรู้นั้นไม่จำกัดเพียงแค่องค์พระพุทธเจ้าชาวอินเดียอย่างที่เราเข้าใจเท่านั้นธรรมจึงไมใช่สิงที่ถูกบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกเท่านั้นในสมัยพุทธกาลนั้นปรัชญาที่เกี่ยวกับธรรมชาติมีฐานจากศูนย์วัฒนธรรมโลกโบราณ แว่นตาแฟชั่น ราคา ศูนย์หนึ่งคือ อินเดียหรือปรัชญาพุทธ อิกศูนย์หนึ่งคือ จีน ซึ่งให้กำเนิดปรัชญาธรรมชาติว่าด้วยเต่าคนไทยมักจะเรียนรู้เรื่องของเต่าน้อยมากเพราะเต่าเป็นลัทธิปรัชญามากกว่าจะเป็นศาสนาที่พูดกันมากหน่อยกิเห็นจะเป็นเรื่อง หยางกับหยินลักสองสามเดือนก่อนผมไปที่อุบลราชธานีไปดูพิพิธภัณฑ์โบราณ ที่นั่นมีพระพุทธรูปซึ่งเข้าใจว่าเป็นพระพุทธรูปลาวปางสมาธิ แต่ที่แปลกคือปรากฏมีดวงแก้ว ณ จุดสมาธิที่ท้องแต่ที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือ ในดวงแก้วมีรูปหยางกับหยินเป็นสัญลักษณ์อยู่กลางดวงแก้วผมยืนมองอยู่นานสักพักหนึ่งจึงคิดได้ว่าเตากับพุทธประสานกันได้ เพราะฐานปรัชญาคล้ายกันคนที่เข้าถึงพุทธก็สามารถเข้าถึงเตำได้เช่นกันนักฟิสิกส์ใหม่ทางตะวันตกนั้นสนใจเตำมากกว่าพุทธด้วยซํ้าไป ตัวอย่างเช่น ฟริต จ๊อป คาปร้าเอง ก็เขียนงานเรื่องเตำแว่นตาแห่งฟิสิกส์ขึ้นพูดอย่างสรุปคือ เต่ากับความเชื่อทางฟิสิกส์สมัยใหม่ใกล้เคียงกันอย่างยิ่งนอกจากนี้เดี๋ยวนี้ฟิสิกส์สมัยใหม่กลับมายืนยันความถูกต้องของหลักพุทธ เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแต่มีคำถาม หนึ่ง ที่พุทธธรรมยังไม่ได้ตอบทำไมเล่าธรรมชาติจึงอนิจจัง ทุกชังทำไมจึงอนัตตาคำถามนี้กลายเป็นปริศนาธรรมช้อนปริศนาธรรมที่รอผู้ตอบผู้ตอบปริศนาธรรมที่ซับช้อนนี้!ด้คิอ เตำเตำบอกว่าฐานของธรรมชาติคือเอกภาพของด้านตรงกันข้ามที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันด้านตรงข้ามนี้ คือ หยางกับหยิงหยืนคือปรากฏการณ์ที่คล้ายกับด้านบวกหยางคือปรากฏการณ์ แว่นตาสุดฮิต ที่คล้ายกับเป็นด้านลบเมื่อฐานของ ธรรมมีสิงตรงข้ามดำรงอยู่สภาวะที่ต่อสู้เผชิญหน้ากัน แทรกซึม และแปรเปลี่ยนตลอดเวลาจึงเกิดขึ้นดังนั้น ธรรมชาติจึงอนิจจังยิ่งหลักพื้นฐานนี้ใกล้กับฟิสิกส์สมัยใหม่มากเพราะเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าเรื่องอะตอมก็พบว่าภายในอะตอมประกอบด้วยเอกภาพของด้านตรงข้ามดำรงอยู่จริง กล่าวคือมีโปรตรอนเป็นพลังด้านบวก มีอิเล็กตรอนเป็นพลังด้านลบเคลื่อนตัวอยู่รอบๆ โปรตรอนและนิวตรอน และมีนิวตรอนมีคุณสมบัติที่เป็นกลางแต่ปรากฏการณ์ 2 ด้านของเตำนี้ใช่ ด้านแบบหยาบๆ หรือมีจริงเพียง 2 ด้านเท่านั้นเตำถีอว่า ด้านเป็นเพียงฐานธรรมพื้นฐานเท่านั้นจาก 2 ก็แยกออกเป็น 4 ได้ตัวอย่างเช่น ฤดูกาล จะเกิดปรากฏการณ์แบบ2 เป็น 4 กล่าวคือ
แว่นตากันแดด
ใส่แว่นตากันแสงแดดช่วยถนอมสายได้จริงหรอ หรือพวกเราคิดกันไปเอง???? กับด้านที่ไม่ปรากฏให้เห็นและเช้าใจได้ หัวใจของธรรมนั้น อยู่ด้านที่ตรงกันข้ามกับด้านที่ปรากฏให้เห็นจับต้องและสัมผัสได้ดังนั้น สิงที่เรียกว่า ความรู้ ปรกติจะใช้คำว่า ปัญญา จากพุทธและสิงที่เรียกว่า ความรู้ จากวิทยาศาสตร์ จึงมักตรงข้ามกันเพราะ ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์เกิดจากการเรียนรู้จาก ปรากฏการณ์ภายนอกที่เห็นได้ สัมผัสได้ และพิสูจน์ได้เป็นสำคัญ คำว่า พิสูจน์ ยุค ศรีอาริยะการมองโลกเช่นนี้ ต่างกับสายวิทยาศาสตร์ ที่แยกโลกออกเป็นส่วนๆ แว่นตาถนอมสายตา แยกสังคมออกเป็นส่วนๆ และแยกมนุษย์ออกเป็นกลุ่มๆ และวางสมมุติฐานราวกับว่าแต่ละส่วนสามารถดำรงอยู่ได้เอง อย่างอิสระจากส่วนอื่นๆ นอกจากนี้ กรอบของการติกษาทางวิทยาศาตร์ก็แยกออกเป็นส่วนๆเช่นกันถ้าเราติกษาสังคมมนุษย์ผ่านระบบระบบต่างแต่ละระบบก็จะกลายเป็นกรอบแห่งการติกษา และการเรียนรู้ ถ้าเราติกษๅมนุษย์ เราก็จะติกษาร่างกายและจิตใจของบุคคลนั้นๆ โดยมีภาพลวงว่าร่างกายและจิตใจของแต่ละคนนั้นสามารถเข้าใจได้โดยการติกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นไปของคนคนนั้นเท่านั้นกล่าวโดยสรุปก็คือ ฐานปรัชญาวิทยาศาสตร์ แตกต่างอย่างสินเชิงจากฐานคิดทางตะวันออกนอกจากนี้วิธีการติกษาก็ต่างกัน วิทยาศาสตร์ใช้การวิจัย เจาะลึกติกษาตัวสสาร หรือปรากฏการณ์แต่ละชิ้นเป็นสำคัญหลังจากนั้นก็ใช้การพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ อย่างไร ผลจากการวิจัย คือ คำตอบวิธีการติกษาแบบตะวันออก ใช้การเฝ็าสังเกตปรากฏการณ์และใช้ แว่นตาสุดฮิต ปัญญาที่หยั่งรู้ (Intuition) เจาะหา ธรรม ที่อยู่ภายในที่ใกล้เคียงกัน คือ ฐานวิเคราะห์ พุทธ และเต่า กับแนวทางของวิทยาศาสตร์ใช้ฐานวิเคราะห์ผ่านระบบเหตุและผลเช่นเดียวกันแต่ก็แตกต่างกันเพราะพุทธและเต่า ถือว่าธรรมมีสองด้าน คือ ด้านที่รับรู้ไดีโดยทั่วไปและปรากฏให้เห็นกับด้านที่ไม่ปรากฏให้เห็นและเข้าใจได้ หัวใจของธรรมนั้น อยู่ด้านที่ตรงกันข้ามกับด้านที่ปรากฏให้เห็นจับต้องและสัมผัสได้ดังนั้น สิงที่เรียกว่า ความรู้ (ปรกติจะใช้คำว่า ปัญญา)จากพุทธและสิงที่เรียกว่า ความรู้ จากวิทยาศาสตร์ จึงมักตรงข้ามกันเพราะ ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์เกิดจากการเรียนรู้จากปรากฏการณ์ภายนอกที่เห็นได้ สัมผัสได้ และพิสูจน์ได้เป็นสำคัญ คำว่า พิสูจน์ประการแรก กฎแห่งวัฎจักร หรือกฎแห่งกรรม ประสานกับการ แว่นตาแฟชั่น เวียนว่ายตายเกิด ที่ไม่สิ นสุด ภาษาทางศาสนาเรียกกฎนี้ว่าปฏิจจสมุปบาทกล่าวคือ การดำรงอยู่ต้องอาตัยชึ่งกันและกัน (กรรมที่กระทำต่อกัน)และการเคลื่อนตัวไปด้วยกันอย่างเป็นวัฎจักรที่หมุนเวียน ผ่านภพ ชาติต่างๆ ที่ไม่สินสุดหากเอากฎวัฎจักรนี้มาเชื่อมกับกฎแห่งกรรม (ที่บรรดามนุษย์ ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งกิเลสตัณหา ความโลภ โกรธหลงที่เพิ่มพูนขึ้น)แนวคิดในเซิงทิศทางวิวัฒน์แบบตะวันออก น่าจะแตกต่างตรงกันข้ามจากแนววิทยาศาสตร์ คือน่าจะก้าวไปสู่ความเลื่อมถอยมากกว่าที่จะก้าวไปข้างหน้าเหมือนความเชื่อเรื่อง การวิวัฒน์แบบวิทยาศาตร์นี่อาจจะเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่า ในที่สุดแล้วสังคมมนุษย์คงหนีกลียุค ไปไม่พ้นกฎประการที่สอง คือกฎแห่งเหตุและผล และความเชื่อมโยงเกาะเกี่ยวกันของเหตุและผลอย่างเป็นลูกโซ่ กล่าวคือธรรมชาติทุกอย่างมีเงื่อนที่มาหรือสาเหตุที่แน่นอนสาเหตุแว่นแฟชั่นและผลนี้จะเชื่อมโยงกันอย่างเป็นชุดหรือระบบจะเริ่มจากอะไร ที่ไหน ศึกษาสิงใดก็สามารถเจาะลึกไปถึงสาเหตุพื้นฐานได้ภาษาทางพระเรียกกฎฃ้อนี้ว่า อิทัปปัจจยตาการตรัสเของพระพุทธเจ้าเองก็สะท้อนถึงการเข้าใจกฎข้อนี้ โดยเฉพาะข้อสรุปว่าด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรคหมายความว่า จะแก้ทุกข์ได้ ต้องเข้าใจเสียก่อนว่าอะไรคือสาเหตุหรือต้นเหตุที่มาแห่งทุกข์นั้นๆ นอกจากนี้ยังต้องรู้ถึงหนทางในการแก้ทุกข์หรือการมียุทธวิธีในการแก้ทุกข์ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในแต่ละสภาพการณ์ด้วยมีคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่ว่า เมื่อ “คับเหตุได้ ทุกอย่างก็คับ”ข้อสรุปนี้เอง คือที่มาสำคัญของสิงที่เรียกว่า การตรัสรู้ กล่าวคือ ถ้าคับเหตุที่มาแห่งทุกข้ไคั ก็มีทางที่จะหาทางคับทุกข์ นี่คือที่มาของแนวคิดเรื่องนิพพาน
แว่นตากันแดด


วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ในที่สุดเราก็ได้แว่นตาสุดฮิตมาใช้แล้ว


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แว่นตาแฟชั่น


ว่าในที่สุดมนุษย์ต้องเอาชนะธรรมชาติได้ ความสามารถจะเอาชนะได้นี้คือที่มาของปรัชญาสายวิทยาศาสตร์ ที่เรียกว่า เสรีภาพ (Freedom) ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการต่อสู้และเอาชนะธรรมชาตินี่หมายความว่าฐานคิดทั้ง 2 ฐาน แว่นตาแนวใหม่ มีความใกล้กันตรงที่มองว่าชีวิตคือความยากลำบากเช่นเดียวกัน แต่แนวทางสู่ “เสรีภาพ” นั้นต่างกันเสรีภาพแบบตะวันออก เป็นการปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ (เต่า) และเป็นการสลัดหลุดหรือนิพพาน (พุทธ) มากกว่าจะเป็นการต่อสู้เอาชนะและดัดแปลงธรรมชาติแต่ที่สำคัญและแตกต่างกันอย่างยิ่งคือ ฐานของปรัชญาตะวันตกมองโลกผ่านตัวตนที่แน่นอน ตัวตนในที่นี้คือสิงที่จับต้อง และมองเห็นได้เป็นสำคัญ และมีวิถีการมองโลกและลังคมอย่างเป็นระบบ โดยมองว่า ทุกอย่างประกอบด้วยระบบที่แน่นอนแต่ละระบบก็มีองค์ประกอบและกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเป็นอิสระสัมผัสกับสิงอื่นๆการดำรงอยู่ของลังคมมนุษย์ ถือว่าเป็นหน่วย หรือระบบหนึ่งจักรวาลก็คือระบบอีกระบบหนึ่งเช่นกันการมองเช่นนี้ จึงมีความเชื่อใน “ตัวตน’’แห่งความเป็นระบบที่แน่นอนแต่ละระบบแว่นถนอมสายตาเป็นฐานของความเป็นจริงปรัชญาตะวันออกโดยเฉพาะปรัชญาพุทธ และเต่า คือฐานของความจริงคือสภาวะไร้ตัวตน และไร้ขอบเขต หรือกรอบที่ครอบอยู่ พูดง่ายๆ ได้ว่าตัวตนที่มีอยู่ คือมายาภาพอย่างหนึ่ง เนื่องจากประการแรก ตัวตนเหล่านี้ เป็นสิงชั่วคราวประการที่สอง การดำรงอยู่ของตัวตนหนึ่งขึ้นต่อการดำรงอยู่ของสิงอื่นๆ หรือการซ้อนตัวของระบบที่ชับซ้อน (ไม่สามารถดำรงอยู่อย่างเอกกะได้) กล่าวคือ มีมนุษย์ก็แว่นตากันแสงแดดต้องมีโลก มีโลกก็ต้องมีจักรวาล ทุกอย่างคือส่วนประกอบ หรือเงื่อนไขของกันและกันทั้งหมด ทั้งหมดที่ซ้อนทับกัน ก่อตัวเป็นระบบที่ซับซ้อนยิ่ง และทั้งหมดคือหนึ่งเดียวเท่านั้น ยุค ศรีอาริยะการมองโลกเช่นนี้ ต่างกับสายวิทยาศาสตร์ ที่แยกโลกออกเป็นส่วนๆ แยกสังคมออกเป็นส่วนๆ และแยกมนุษย์ออกเป็นกลุ่มๆ และวางสมมุติฐานราวกับว่าแต่ละส่วนสามารถดำรงอยู่ได้เอง อย่างอิสระจากส่วนอื่นๆ นอกจากนี้ กรอบของการติกษาทางวิทยาศาตร์ก็แยกออกเป็นส่วนๆเช่นกันถ้าเราติกษาสังคมมนุษย์ผ่านระบบ ระบบต่างแต่ละระบบก็จะกลายเป็นกรอบแห่งการติกษา และการเรียนรู้ ถ้าเราติกษามนุษย์ เราก็จะติกษาร่างกายและจิตใจของบุคคลนั้นๆ แว่นตากันแดด ราคา โดยมีภาพลวงว่าร่างกายและจิตใจของแต่ละคนนั้นสามารถเข้าใจได้โดยการติกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นไปของคนคนนั้นเท่านั้นกล่าวโดยสรุปก็คือ ฐานปรัชญาวิทยาศาสตร์ แตกต่างอย่างสินเชิงจากฐานคิดทางตะวันออกนอกจากนี้วิธีการติกษาก็ต่างกัน วิทยาศาสตร์ใช้การวิจัย เจาะลึกติกษาตัวสสาร หรือปรากฎการณ์แต่ละชิ้นเป็นสำคัญหลังจากนั้นก็ใช้การพิสูจน์ว่าจรีงหรีอเม อย่างเร ผลจากการวิจัย คอ คำตอบวิธีการติกษาแบบตะวันออก ใช้การเฝ็าสังเกตปรากฏการณ์และใช้ปัญญาที่หยั่งรู้ (Intuition) เจาะหา “ธรรม” ที่อยู่ภายในที่ใกล้เคียงกัน คือ ฐานวิเคราะห์ พุทธ และเต่า กับแนวทางของวิทยาศาสตร์ใช้ฐานวิเคราะห์ผ่านระบบเหตุและผลเช่นเดียวกันที่รับรู้ได้โดยทั่วไปและปรากฏให้เห็น
แว่นตากันแดด