วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เวลาแดดแรงเราก็ควรใส่แว่นตากันแสงแดดเพื่อถนอมสายตาเราได้ดีกว่าโดนแสงโดยตรงมีร้อนและหนาวตรงกันข้ามกันในขณะที่มีฤดูขั้นกลางระหว่างร้อนกับหนาวคือฤดูฝนกับฤดูแล้งนี่คือการแยก 2 เป็น 4 จาก 4 ก็เป็น 8ได้โดยให้ความสำคัญต่อช่วงต่อเนื่องระหว่างฤดูซึ่งถือว่าเป็นช่วงจังหวะของการเปลี่ยนผันที่สำคัญจาก 8 ก็แยกแยะออกไปได้จนถึง 64 ช่วงจังหวะหรือสภาวการณ์ดังนั้น ปรัชญาเต๋าจะให้ความสำคัญต่อเรื่อง จังหวะและเวลาอย่างยิ่ง กล่าวคือ เวลา กับ ธรรมแยกออกจากกันไม่ได้ นี่คือฐานสำคัญที่เชื่อมระหว่างมิติของธรรมชาติกับมิติแห่งเวลาฐานคิดเรื่องนี้คือ แว่นตาแฟชั่น ที่มาของงานที่โด่งดังของจีนโบราณ เรื่อง I chingซึ่งกล่าวถึงจังหวะเวลา และการผลิกผันไปมางานนี้กลายเป็นฐานคิดที่สำคัญต่อเรื่อง ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของซาวจีนมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ เวลายังขึ้นกับจุดที่ตั้ง หรือ Spaceด้วย เพราะจุดที่ตั้งและเวลาไม่สามารถคืกษาแยกแยะออกจากกันได้ เพราะในสถานที่หนึ่ง ๆแม้แต่ในช่วงจังหวะเดียวกัน แว่นแฟชั่น ก็จะส่งผลแตกต่างกันดังนั้น แนวคืดนี้ได้พัฒนาเป็นฐานคิดเรื่อง ฮวงจุ้ย ที่โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ที่น่าที่งที่สุดคือการพบว่า DNAซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตกับหลักหยางหยิน ที่แยกเป็น 64 องค์ประกอบหรือจังหวะนั้น ตรงกันอย่างน่าพิศวงใครสนใจเรื่องนี้ ลองอ่านงานเรื่อง Tao ofChaos ดูสรุปตอนนี้คือเต๋าไม่ได้บอกว่าทำไมธรรมชาติเป็นอนิจจัง และทุกขังเท่านั้น เต๋ายังสามารถบอกได้ว่าทำไมธรรมชาติมิฐานประกอบพื้นฐานที่ซับช้อนประกอบขึ้นจากองค์ประกอบพื้นฐานมากมายหรือพูดอย่างสรุปคือธรรมชาติทั้งหมดเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกันทุกอย่างก่อกำเนิดขึ้นจาก 2 ฐาน (ด้านตรงข้าม)พัฒนาขึ้นเป็น ฐาน 64 แว่นแฟชั่น ราคา แล้วจากนั้นก็ขยายตัวออกไปไม่สินสุดระบบคิดนี้คือฐานคิดที่ช่วยอธิบายว่าทำไมธรรมชาติจึงหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ยิ่งแต่ที่สำคัญของแนวคิดเต๋า คือความเชื่อว่าธรรมชาติทุกอย่างเชื่อมต่อกันหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือ เต๋า มีอยู่ในทุกสิงทุกอย่างนึ่หมายความว่า ทุกอย่างในธรรมชาติประกอบเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวความเป็นหนึ่งเดียว แว่นตากันแสงแดด ราคา อันนี้จะคล้ายกับการอธิบายของนักฟิสิกส์สมัยใหม่ที่เชื่อว่า ทุกอย่างประกอบกันเป็นเครือข่ายของชีวิต (Web of Life)สืบทอดพัฒนากันมา เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดแต่อะไรเล่าคือ เต๋าคำถามนี้คงเป็นปัญหาทางปรัชญาที่ต้องถกเถียงกันแบบไม่สินสุดเช่นกันแต่มีสิงหนึ่งที่พออธิบายได้คือ สิงที่คนจีนเรียกว่าพลังหรือ ชี่พลังคือสิงที่มีอยู่ในทุกสิงทุกอย่างนี่คือที่มาของความเชื่อเรื่องชี่กง เรื่องพลังจักรวาล และความเชื่อเรื่องกำลังภายในเต๋ากล่าวว่าเบื้องหลังความว่างเปล่าที่ดูไม่มีอะไร คือ พลังนอกจากนี้ ปราชญ์จีนจะเชื่อว่าพลังสามารถเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนกันได้พลัง คือ ฐานของธรรม (ชาติ) หรือเปล่า
แว่นตากันแดด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น