วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

เราชอบขับรถแล้วใส่แว่นตาแฟชั่นพอใส่แล้วมันเท่เข้ากันได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะสภาวะธรรมผลิกผันไปมาไม่สินสุด เราต้องเข้าถึงสภาวะที่ผลิกผัน โดยการคืกษาเริยนรู้อย่างจริงจัง และต่อเนื่องผมชอบพุทธแบบมหายานสายพระโพธิสัตว์ที่เชื่อว่า เมตตาธรรมและการอุทิศตนเพื่อผู้อื่นเป็นหัวใจแห่งพุทธะ ดังนั้น แนวคิดนี้จึงไม่แยกตัวออกจากโลกและสังคม หากแต่ประสานเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกกับสังคมไม่ไต้วิ่งหนีทุกข์ แว่นแฟชั่น แต่กลับวิ่งเข้าหาทุกข์ และแก็ไขทุกข์ที่ดำรงอยู่จริงพุทธแบบไทยมักจะหลงใหลเรื่อง ความว่าง และความสงบ ว่าเป็นหัวใจแห่งความเป็นพุทธะนื่ก็คือ ทางเลือกอีกทางหนึ่งบนเส้นทางสู่นีพพานนานมาแล้วผมเคยเขียนบทความ วิพากษ์ปรัชญาเซนเรื่อง ความว่างไว้ ถ้าใครสนใจลองอ่านจากบทความสุดท้ายของหนังลือเรื่อง Global Vision แว่นแฟชั่น ราคา สู่กระแสกระบวนทัศนใหม่พูดอย่างสรุปคือ ผมไม่เห็นด้วยกับความเชื่อที่กล่าวว่า ความว่าง คือฐานที่สุดแห่งความจริงแต่ผมคิดว่า ความว่าง คือ มิติหนึ่งของความจริงหรือธรรมเท่านั้น และการก้าวถึงความว่างดังกล่าว ก็หาได้หมายถึงการเป็นที่สุด หรือสินสุดไม่ที่สุดแห่ง ธรรม คือ ความไม่มิความเป็นที่สุดดังนั้น ความเป็นที่สุดแห่งนิพพานก็ไม่มิอยู่นิพพานเป็นสมณะโพธิรักษ์เหตุแห่งการถกเถียงที่ต่างถกต่างเถียงกันอยู่ว่านิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตานั้น ราคา แว่นตาแฟชั่น อาตมาเห็นว่า เกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ ก็เพราะยังไม่รู้จักสภาพของอัตตากันจริงๆ เพราะฉะนั้นจึงไม่กรณีสำนักพระธรรมกายสร้างกระแสวิวาทะเรื่องนิพพานเป็นอัตตาขึ้นมาในต้นปี 2542 ทำให้ในแวดวงพุทธศาสนาทั้งส่วนที่เป็นบรรชิตและฆราวาส ต่างเสนอการตีความของตนเองว่า นิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาตามทัศนะของตนออกมา และพระโพธิรักษ์แห่งสำนักสันติอโศกก็เป็น.ภิกษุรูปหนึ่งที่เสนอมุมมองน่าสนใจวิถีทรรศน์จึงคัดเอา แว่นตากันแสง ส่วนสำคัญจากหนังสีอ ถอดรหัสนิพพาน อัตตา อนัตตา นิรัตตา เพื่อก่อให้เกิดรังสรรค์ทางความคิดในหมู่เหล่าพุทธศาสนิกชนที่มีความเชื่อต่างกันสามารถที่จะอาจเอื้อมไปรู้จักอนัตตาที่แท้จริงได้ ก็เถียงกันไป ยังไม่มีภูมิปัญญาขั้น ภาวนามยป้ญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเพียงพอที่ถกเถียงกันเพราะต่างก็มีภูมิแค่ สุตมยปัญญา กับจินตามยปัญญา เท่านั้นยังแยกไม่ได้ระหว่างความต่างของสุขสกียะ ซึ่งเป็นทิศทางปุถุชนผู้หลงยึด สวรรค์วนเวียนที่แสนจะไม่เที่ยงต้องจมอยู่ในสังสารวัฏนานเท่านาน กับความต่างของ สุขโลกุตระซึ่งเป็นทิศทาง แว่นกันแสงแดด ของอาริยชนผู้เฃ้าสู่สวรรค์เที่ยงสวรรค์แท้ ที่ตัดหรือลดวัฏสงสารลงไปได้เรื่อยๆ กระทั่งดับสินสังสารวัฏ เป็นนิพพานในที่สุดจากเหตุข้อที่ว่ายังไม่รู้จักสภาพของ อัตตา กันจริงๆ เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะอาจเอื้อมไปรู้จัก อนัตตา ที่แท้จริงจนสมบูรณเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องลึก เพราะมันซับซ้อนช่อนสลับอยู่อย่างไม่ธรรมดา และนี่คือเรื่องสำคัญมากๆต้องคืกษาจนเข้าใจชัดเป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆปฏิบัติกระทั่งมีภาวนามยปัญญาจริงๆตนเองเข้าถึงภูมิโลกุตระด้วยตนเองจริงๆที่สุดสัมบูรณ์จริงๆก็คือ ตนเองเข้าถึงอนัตตาด้วยตนเอง
แว่นตากันแดด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น