วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

ทำไมผู้หญิงสวยๆชอบใส่แว่นแฟชั่นถ้าใส่แล้วดูเซ็กซี่ก็ดี


เรื่องของเรื่อง ก็คือว่า ในยุคสมัย เมื่อ 2500 กว่าปีโน้น พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาท่ามกลางศาสนาและลัทธิหลากหลายที่ยึดถือปรมาตมันหรือยึดถือพระเจ้าซึ่งคำว่าปรมาตมันก็คืออาตมันที่ยิ่งใหญ่สูงสุด คำว่าอาตมันเป็นภาษาสันสกฤต คำเดียวกันกับคำว่าอัตตาในภาษาบาลีการยึดถือนับถือพระเจ้าหรือปรมาตมันก็คือการยึดถือนับถือบูชาอัตตานั่นเอง แว่นแฟชั่น ราคา และในยุคที่พระพุทธเจ้าอุบัตินั้น ล้วนแต่นับถือพระเจ้ากันเต็มสังคมยุคนั้นแล้วต่างก็พูดถึงพระเจ้ากันทว่า ตัวตนของพระเจ้าที่หลงยึดถือกันอยู่นั้นเป็นอย่างไรที่ไหนก็ไม่มีใครตอบได้อย่างชี้ชัด หรือไม่สามารถพิสูจน์ต้อย่างจับมั่นคั้นตายมีแต่ตอบเลี่ยงๆหรือตอบฝากลี่งสมมุติอื่นกันต่อไปอย่างไม่มีที่สินสุด ถ้าจนแต้ม ก็ตัดบทว่า ไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ เป็นสิงที่ยิ่งใหญ่มนุษย์คิดไม่ถึงหรอกจึงเป็นเรื่องซับซ้อนที่ลึกลับแล้วก็ยิ่งลับลึกดิ่งลงๆๆๆด้วยพระสัพพัญฌุตญาณของพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าศาสนาไหนหรือลัทธิไหนก็รู้จักพระเจ้าไม่ถึงตัวจริงแต่หลงว่ามีตัวตนอัตตา แว่นตาแฟชั่น เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้สัสสตะจริงจังดังนั้น คำว่าพระเจ้าซึ่งหมายถึงปรมาตมันหรือแท้ๆ ก็คืออัตตานั่นเองที่ลัทธิต่างๆ ถือกันว่าจริงเหลือเกินนี้จึงมีแต่วาทะมีแต่คำพูดเท่านั้นเพราะคนที่ยึดถือก็ไม่เคยเข้าถึงเนื้อถึงตัวความเป็นอัตตาหรือตัวตนอย่างประจักษ์สิทธด้วยเหตุฉะนี้เองการหลงยึดมั่นในความเป็นอัตตาความเป็นพระเจ้าแบบเทวนิยมว่าเป็นของแท้ซึ่งเป็นอย่างไรแน่อยู่ที่ไหนก็แสดงตัวจริงอันเป็นสิงปรากฏให้เห็นๆปาตุภาวะไม่ได้หรือพิสูจน์ชนิดจับมั่นคั้นตายตัวตนนั้นๆกันดุจวิทยาศาสตร์พิสูจน์ก็ไม่ได้อัตตาหรือพระเจ้าที่ยึดถือนั้นจึงยึดได้แควาทะ แว่นตาแฟชั่น ราคา หรือแค่คำพูดเท่านั้นที่ว่าเป็น อัตตาเป็นตัวตนเป็นพระเจ้านเทรวิน้ทิแม้ของจริงในความเป็นพระเจ้าหรือเป็นเทวะนั้นๆ เขาก็ไม่มีปฏิสัมภิทาความรู้จริงที่แตกฉานเพียงพอ ที่จะชี้ระบุยืนยันหรือแจกละเอียดถึงความเป็นจิตวิญญาณอันเป็นเทวะเป็นพระเจ้าหรือพาพิสูจน์ให้รู้แจ้งเห็นกันจริงๆ ด้วยการพิสูจน์แบบที่ศาสนาพุทธพิสูจน์ได้ แว่นตากันแสงแดด เพราะลัทธิต่างๆ นั้นไม่มีทฤษฎีวิเศษสำคัญ เช่น อารืยมรรคองค์โพชฌงค์หรือโพธิปักฃิยธรรมเป็นต้นจึงไม่สามารถหยั่งรู้สึกละเอียดถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานได้เหมือนศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้เด็ดเดี่ยวว่าศาสนาหรือลัทธิที่ปราศจากสัมมาอาริยมรรค ประกอบด้วยองค์ขะไม่สามารถมีสมณะหรืออารืยบุคคลพระไตรปิฎกอันได้แก่ โสดาบันสกทาคามี อนาคามี อรหันต์ จึงไม่มีทางและไม่มีขั้นไม่มีตอนที่จะเข้าถึงสภาพต้นกลางปลายอย่างมีระดับที่ครบครันงามพร้อมทั้งเบื้องต้นท่ามกลางบนปลาย กระทั่งสูงสุดสัมบูรณ์แน่ๆกล่าว แว่นกันแสงแดด คือต้องรู้แจ้งในความเป็นสภาวะตัวตนโดยมีญาณจับสภาวะของตัวตนอันเกิดเพราะเราเองไปลงยึดถืออุปาทานไว้นั้นๆ ก่อน แล้วจึงจะรูแจ้งเห็นความจริงในการลดละตัวตนลงไปตามลำดับเมื่อได้ปฏิบัติอย่างมีผลล้มมาตามหลักอาริยมรรคองค์กระทั่งที่สุดรู้แจ้งแทงทะลุถึงความไม่มีตัวตนหรืออนัตตาสุญญตาหรือนิพพานอัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงแท้แต่เมื่อคนอวิชชามันจึงมีอยู่จริงที่จริงมันมีอุปาทานเป็นเหตุสมุทัยดังนั้นหากดับเหตุคืออุปาทาเสียให้หมดอัตตาก็ดับนัยเดียวกันกับทุกขอาริยสัจมันก็ไม่ใช่สิงที่มีจริงแท้มันมีเหตุเป็นตัวการสำคัญเมื่อดับเหตุได้สินสนิทอาริยสัจก็ดับเช่นเดียวกันอัตตานี่แหละทุกขอาริยสัจตัวร้ายหละดับอัตตาได้สินและพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้อีกในพระไตรปิฎกว่าทางปฏิบัติทางเอกอารืยมรรคองค์นี้แหละประเสริฐกว่าทาง
แว่นกันแดดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น