วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

ผมชอบใส่แว่นกันแสงแดดเพราะเมืองไทยแดดแรงมาก


ทั้งหลาย และที่สำคัญคือพระองค์ทรงยํ้าชัดว่ามีทางนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเอเสว มัคโค นัตถัญโญที่จะไปสู่การรู้จริงเห็นแจ้งอย่างบริสุทธหมดจดในสิงที่เป็นจริงอันประเสริฐ คือ อาริยสัจ คือ โลกุดรภูมิ และหรือสูงสุดคืออนัตตา แว่นตากันแสงแดด ราคา เป็นที่สุดนั่นเองดังนั้นศาสนาหรือลัทธิที่ไม่มีอารืยมรรคองค์เป็นทางปฏิบัติทฤษฎีเอก พระพุทธเจ้าจึงตรัสยืนยันไว้อย่างเด็ดเดี่ยวว่ามีทางนี้ทางเดียวเท่านั้น ไม่มีทางอื่นเมื่อไม่มีทางเอกนี้เป็นทางปฏิบัติอย่างสัมมาสัมบูรณ์แมีใครจะเข้าใจกันว่าพระเจ้าคือจิตวิญญาณที่บรืสุทธิ้ยิ่งใหญ่วิเศษปานใดแต่ตัวผู้นั้นเมื่อไม่ศามารถมีทางเอกพิสูจน์กระทั่งได้สัมผัสสภาพที่ปรากฏจริงแก่ตนอันได้แก่จิตวิญญาณบริสุทธิ้แท้ๆ ก็ย่อมไม่มีของจริงอันเป็นถึงปรากฎภาวหรือไม่มีสภาพที่ต้องมีเป็นเกิดภวติหรือไม่มีสภาพที่เกิดแส้วในตนอัดตส้มภูตให้เจ้าตัวได้รูได้เห็นหรือตนเองได้เป็นได้มีสภาพที่ชื่อว่าจิตวิญญาณบริสูทอย่างประจักษ์ถึทธิ้ดังนั้นยิ่งเป็นจิตวิญญาณที่ยกย่องให้บริสุทธื้วิเศษยิ่งใหญ่กันถึงขั้นพระเจ้าเขาก็ยิ่งไม่มีทางจะรู้เห็นได้เลยเพราะเขา แว่นแฟชั่น ไม่มีทางรู้แจ้งด้วยสัมมาทิฎฐิในความเป็นอัตตาซึ่งเป็นของไม่แท้ไม่เที่ยงในชั้นแรกก่อนหรือเขาไม่มีทางรู้แจ้งด้วยสัมมาญาณว่าตัวตนนั้นเป็นสภาวะอันคนหลงผิดว่าแท้เที่ยงเข้าไปยึดถืออุปาทานเอาเป็นตัวตนอัตตากันอยู่จริงๆจังๆกระทั่งเข้าครองความเป็นตัวตนอัตตปฏิลาภนั้นๆหรือได้ตัวตนอัตตปฏิลาภนั้นๆอันคือสภาพที่มีภวติโหติที่เป็นอยู่ในจิตของคนผู้ยังมีอุปาทานเนื่องจากเขาไม่มีทางปฏิบัติอย่างสัมมาทิฏฐิชัดเจนที่จะเข้าไปรู้แจ้ง แว่นตาแฟชั่น ในความเป็นอุปาทานซึ่งมันเข้าไปยึดสภาพต่างๆจนตัวเองหลงว่าเป็นตนเช่นกามุปาทานหรือทิฏจุปาทานเป็นต้นสิงที่ยึดถือแล้วนั้นชื่อว่าอัตตาแล้วจึงจะละล้างอย่างมีวิธีสำคัญที่สามารถกำจัดอัตตานั้นได้ด้วยตัวของเขาเองที่สุดจึงจะไปสู่ความเป็นอนัตตาหรือหมดสินตัวตนนั้นๆ ไม่มีตัวตนนั้นๆ ผู้นั้นก็จะรู้แจ้งอนัตตาด้วยของจริงในตนเองแล้วจิตวิญญาณที่บริสุทธก็จะปรากฏให้เจ้าของจิตเอง เห็นแจ้งเห็นจริงด้วยภาวนามยปัญญาหรือด้วยวิมุตติญาณทัสสนะว่าความเป็นจิตวิญญาณบริสุทธี้ที่แท้ๆเป็นอย่างไรเมื่อจิตวิญญาณของตนสินเกลี้ยงความเป็นอัตตา แว่นแฟชั่น ราคา หมดจดสนิทไม่เหลือแม้ธุลีของความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานอภินิเวสสัมบูรณ์แล้ววิมุตติญาณท้สสนะจะเป็นความรู้ยิ่งชนิดวิเศษของผู้บรรลุนั้นเองที่จะรู้แจ้งแทงทะลุว่าจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายกระทั่งเป็นจิตวิญญาณบริสุทธี้นั้นมีสภาวะจริงคืออย่างไรศาสนาที่ยึดถือพระเจ้าแต่ไม่สามารถทำจิตบริสุทธได้ด้วยอาริยมรรคอันมีองค์อย่างสัมบูรณ์จริงความจริงจึงไม่มีไม่ปรากฏแก่ตัวเขาทั้งอัตตาและทั้งอนัตตาลัทธิศาสนาที่ยึดถือพระเจ้า แว่นตาแฟชั่น ราคา เป็นอัตตาต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วทั่วไปว่าเป็นเทวนิยมยึดถือเทพเจ้าหรือพระเจ้าว่าเป็นอัตตาที่เที่ยงแท้ซึ่งเป็นลัทธิศาสนาตรงกันข้ามกับศาสนาพุทธอย่างชัดแจ้ง เพราะพุทธเป็นอเทวนิยมไม่ยึดถือเทพเจ้าหรือพระเจ้าว่าเป็นที่เที่ยงแท้และยังมีประโยคสำคัญที่พระพุทธเจ้าตรัส เพื่อทรงยึนยันความเป็นพุทธว่าเป็นอเทวนิยมก็คือความว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาหรือไฝมีตัวตนเพราะความหมายประโยคนี้มีนัยกับศาสนา แว่นตาแนวใหม่ อื่นที่ยึดถือพระเจ้ากันแบบเทวนิยมและยึดถือแบบสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงซึ่งเขายึดถือกันว่าพระเจ้านั้นเป็นของแท้มีตัวตนที่เที่ยงถึงขั้นนิรันดรพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธเทวนิยมหรือทรงปฏิเสธอัตตาตนที่เที่ยงนิจจังแต่ไม่ได้ปฏิเสธอัตตาหรือ ตัวตนที่ไม่เที่ยงเพราะในคนผู้หลงผิดหรือผู้ยังอวิชชาย่อมมีอัตตาที่
แว่นตากันแดด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น