วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ในที่สุดเราก็ได้แว่นตาสุดฮิตมาใช้แล้ว


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แว่นตาแฟชั่น


ว่าในที่สุดมนุษย์ต้องเอาชนะธรรมชาติได้ ความสามารถจะเอาชนะได้นี้คือที่มาของปรัชญาสายวิทยาศาสตร์ ที่เรียกว่า เสรีภาพ (Freedom) ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการต่อสู้และเอาชนะธรรมชาตินี่หมายความว่าฐานคิดทั้ง 2 ฐาน แว่นตาแนวใหม่ มีความใกล้กันตรงที่มองว่าชีวิตคือความยากลำบากเช่นเดียวกัน แต่แนวทางสู่ “เสรีภาพ” นั้นต่างกันเสรีภาพแบบตะวันออก เป็นการปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ (เต่า) และเป็นการสลัดหลุดหรือนิพพาน (พุทธ) มากกว่าจะเป็นการต่อสู้เอาชนะและดัดแปลงธรรมชาติแต่ที่สำคัญและแตกต่างกันอย่างยิ่งคือ ฐานของปรัชญาตะวันตกมองโลกผ่านตัวตนที่แน่นอน ตัวตนในที่นี้คือสิงที่จับต้อง และมองเห็นได้เป็นสำคัญ และมีวิถีการมองโลกและลังคมอย่างเป็นระบบ โดยมองว่า ทุกอย่างประกอบด้วยระบบที่แน่นอนแต่ละระบบก็มีองค์ประกอบและกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเป็นอิสระสัมผัสกับสิงอื่นๆการดำรงอยู่ของลังคมมนุษย์ ถือว่าเป็นหน่วย หรือระบบหนึ่งจักรวาลก็คือระบบอีกระบบหนึ่งเช่นกันการมองเช่นนี้ จึงมีความเชื่อใน “ตัวตน’’แห่งความเป็นระบบที่แน่นอนแต่ละระบบแว่นถนอมสายตาเป็นฐานของความเป็นจริงปรัชญาตะวันออกโดยเฉพาะปรัชญาพุทธ และเต่า คือฐานของความจริงคือสภาวะไร้ตัวตน และไร้ขอบเขต หรือกรอบที่ครอบอยู่ พูดง่ายๆ ได้ว่าตัวตนที่มีอยู่ คือมายาภาพอย่างหนึ่ง เนื่องจากประการแรก ตัวตนเหล่านี้ เป็นสิงชั่วคราวประการที่สอง การดำรงอยู่ของตัวตนหนึ่งขึ้นต่อการดำรงอยู่ของสิงอื่นๆ หรือการซ้อนตัวของระบบที่ชับซ้อน (ไม่สามารถดำรงอยู่อย่างเอกกะได้) กล่าวคือ มีมนุษย์ก็แว่นตากันแสงแดดต้องมีโลก มีโลกก็ต้องมีจักรวาล ทุกอย่างคือส่วนประกอบ หรือเงื่อนไขของกันและกันทั้งหมด ทั้งหมดที่ซ้อนทับกัน ก่อตัวเป็นระบบที่ซับซ้อนยิ่ง และทั้งหมดคือหนึ่งเดียวเท่านั้น ยุค ศรีอาริยะการมองโลกเช่นนี้ ต่างกับสายวิทยาศาสตร์ ที่แยกโลกออกเป็นส่วนๆ แยกสังคมออกเป็นส่วนๆ และแยกมนุษย์ออกเป็นกลุ่มๆ และวางสมมุติฐานราวกับว่าแต่ละส่วนสามารถดำรงอยู่ได้เอง อย่างอิสระจากส่วนอื่นๆ นอกจากนี้ กรอบของการติกษาทางวิทยาศาตร์ก็แยกออกเป็นส่วนๆเช่นกันถ้าเราติกษาสังคมมนุษย์ผ่านระบบ ระบบต่างแต่ละระบบก็จะกลายเป็นกรอบแห่งการติกษา และการเรียนรู้ ถ้าเราติกษามนุษย์ เราก็จะติกษาร่างกายและจิตใจของบุคคลนั้นๆ แว่นตากันแดด ราคา โดยมีภาพลวงว่าร่างกายและจิตใจของแต่ละคนนั้นสามารถเข้าใจได้โดยการติกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นไปของคนคนนั้นเท่านั้นกล่าวโดยสรุปก็คือ ฐานปรัชญาวิทยาศาสตร์ แตกต่างอย่างสินเชิงจากฐานคิดทางตะวันออกนอกจากนี้วิธีการติกษาก็ต่างกัน วิทยาศาสตร์ใช้การวิจัย เจาะลึกติกษาตัวสสาร หรือปรากฎการณ์แต่ละชิ้นเป็นสำคัญหลังจากนั้นก็ใช้การพิสูจน์ว่าจรีงหรีอเม อย่างเร ผลจากการวิจัย คอ คำตอบวิธีการติกษาแบบตะวันออก ใช้การเฝ็าสังเกตปรากฏการณ์และใช้ปัญญาที่หยั่งรู้ (Intuition) เจาะหา “ธรรม” ที่อยู่ภายในที่ใกล้เคียงกัน คือ ฐานวิเคราะห์ พุทธ และเต่า กับแนวทางของวิทยาศาสตร์ใช้ฐานวิเคราะห์ผ่านระบบเหตุและผลเช่นเดียวกันที่รับรู้ได้โดยทั่วไปและปรากฏให้เห็น
แว่นตากันแดด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น